ایفا سرام 80×80 دالاس ترانس

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع جنس کاشی

ترانس