ایفا سرام 80×80 دالاس پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع جنس کاشی

پولیش