ایفا سرام | 79×79 | ژیرو پرسلان پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

79×79

نوع جنس کاشی

پرسلان پولیش