ایفا سرام | 79×79 | ماربلین پرسلان پولیش

ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع جنس کاشی

پرسلان پولیش