ایفا سرام | 28.5×28.5 | استیو زیتونی روشن

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

30×30

نوع رنگ

زیتونی روشن