ایفا سرام | 119×59 | MT 125 پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

نوع جنس کاشی

پولیش