ایفا سرام 120×60 رادا

سنجش
نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

پولیش, نانو پولیش

نوع رنگ

سفید

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, کلکته

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

کف سالن, مکان های تجاری