کاشی طوس | 60×30 | چلسی

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

60×30