کاشی طوس | 60×30 | بارسا خاکستری

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

60×30