ایفا سرام | 81×30.5 | پاریس کرم

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع رنگ

کرم