ایفا سرام | 81×30.5 | رایان طوسی پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع رنگ

طوسی