ایفا سرام | 81×30.5 | رایان طوسی ترانس

ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع رنگ

طوسی

نوع جنس کاشی

ترانس