ایفا سرام | 81×30.5 | رایان طوسی ترانس

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع رنگ

طوسی

نوع جنس کاشی

ترانس