ایفا سرام | 81×30.5 | تک گل رایان طلایی

ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع رنگ

طلایی