ایفا سرام | 80×4.1 | فیتیله F 69

ابعاد کاشی و سرامیک

80×4.1

نوع رنگ

نقره ای