ایفا سرام | 81.5×81.5 | کلایو پولیش

ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

پولیش

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

نوع رنگ

سفید

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

کف سالن