ایفا سرام | 60×30 | مهراد طوسی

ابعاد کاشی و سرامیک

60×30

نوع رنگ

طوسی