ایفا سرام | 4.1×80 | فیتیله الینا

ابعاد کاشی و سرامیک

80×4.1

نوع رنگ

نقره ای