ایفا سرام | 30×30 | نگار طوسی

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

30×30

نوع رنگ

طوسی