ایفا سرام | 24.5×21 | ماهور

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

24.5×21 چند ضلعی