ایفا سرام | 24.5×21 | ماهور

ابعاد کاشی و سرامیک

24.5×21 چند ضلعی