ایفا سرام | 120×60 | MT 125 پرسلان پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

نوع جنس کاشی

پرسلان پولیش