ایفا سرام | 119×59 | MT 124 پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

نوع جنس کاشی

پولیش