ایفا سرام | 100×6.1 | فیتیله F 67

ابعاد کاشی و سرامیک

100×6.5

نوع رنگ

نقره ای