صحغه جلو

از این صفحه استاتیک برای تست دست زدن به تم از صفحه قالب صفحه جلو استفاده کنید. این صفحه محتوای صفحه است. از صفحه این استاتیک برای تست خروجی صفحه اصلی صفحه استفاده کنید. تم باید به درستی هر دو پست های پست وبلاگ به عنوان صفحه اول و صفحه استاتیک به عنوان صفحه اول را اداره کند. اگر سایت تنظیم شده است که صفحات وبلاگ پست را به عنوان Front Page نمایش دهد، این متن نباید قابل مشاهده باشد. اگر این سایت برای نمایش یک صفحه استاتیک به عنوان Front Page تنظیم شده باشد، این متن ممکن است یا نباشد. اگر تم شامل یک فایل قالب front-page.php نیست، پس هنگام تنظیم صفحه نمایش استاتیک، این متن باید در Front Page ظاهر شود. اگر تم شامل یک فایل قالب front-page.php است، پس این متن ممکن است یا ممکن است ظاهر نشود.

Avatar Mobile
منوی اصلی x